יום שישי, 3 באפריל 2009

שיטות מחקר א: יחידה 6 - חלק ו - סיכום והשוואות

סיכום

הבחנה שבין דגימה מקרית להקצאה מיקרית

 • דגימה מקרית

 • זהו הקשר שבין האוכלוסייה למדגם

 • כלומר עד כמה המדגם מיצג את כלל האוכלוסייה

 • ולכן סוג הדגימה משפיע על תוקף חיצוני

 • הקצאה מיקרית

 • מתעסקת בחלוקה לקבוצת הניסוי השונות

 • סוג ההקצאה משפיע על תוקף פנימי.

 • אין קשר בין דגימה מקרית להקצאה מקרית.

 • יכול להיות שהקצאה ודגימה הם בלתי תלויים זה בזה.

 • יכול להיות דגימה מקרית בלי הקצאה מקרית

 • ויכול להיות הקצאה מקרית בלי דגימה מקרית, (למשל לקחת רק גברים אבל לחלק אותם באופן מקרי לקבוצות השונות).

הבחנה שבין חוסר מיצוי לקונפאודינג

 • גם קונפאודינג וגם חוסר מיצוי אילו איומים על תוקף מבנה

 • קונפאודינג

 • מערער על כל שהמשתנה הבלתי תלוי השפיע על התלוי וטוען להסבר חלופי לקשר הסיבתי

 • חוסר מיצוי

 • טוען שהמשתנה הבלתי תלוי השפיע על התלוי

 • אבל זה רק עבור הגדרה תצפיתית מסוימת של המשתנה התיאורטי ולא ניתן להכליל עבור משתנים תצפיתים אחרים.

 • (כלומר חוסר מיצוי לא מערער על כך שהמשתנה הבלתי תלוי השפיע על התלוי אלא רק מתנה אותו בהגדרה תצפיתית מסוימת)

הבחנה שבין ארטיפקט לקונפאודינג

 • גם ארטיפקט וגם קונפאודינג מהווים הסברים חלופיים.

 • כלומר שניהם עוסקים בשונות שיטתית טעותית

ההבדל ביניהם הוא:

 • ארטיפקט- זהו איום על תוקף פנימי

 • קונפאודינג- זהו איום על תוקף מבנה

אם אומרים שיש הסברים חלופי

 • ארטיפקט- איום על תוקף פנימי

 • אם ההסבר החלופי הוא משתנה חיצוני כלשהו (משתנה זה מניפולציה)

 • כלומר יכול להיות או משתנה נבדקים (אפיון כלשהו של נבדק) או משתנה פרוצדורה (זמן, מקום, משך זמן)

 • במקרים אלא מדוברים בארטיפקט- כלומר איום על תוקף פנימי.

 • קונפאודינג- איום על תוקף מבנה

 • אם ההסבר החלופי נוצר במהלך הניסוי ולא בעקבות המניפולציה, כלומר כחלק מתהליך הניסוי

 • במילים אחרות: משתנה הבלתי תלוי התצפיתי (שזה מניפולציה) היא זאת שיצרה את ההסבר החלופי

 • נקרא קונפאודינג, ומהוא מאיים על תוקף מבנה

הבחנה שבין חוסר מיצוי לתוקף חיצוני

 • המשותף לחוסר מיצוי לעומת תוקף חיצוני הוא ששניהם עוסקים בבעיות של הכללה.

 • ההבדלים:

 • חוסר מיצוי

 • עוסק בבעיות הכללה על אחד מהמשתנים במחקר

 • כלומר אם בעית ההכלה היא המשתנה הבלתי תלוי אז האיום הוא של חוסר מיצוי בתוקף מבנה של סיבה

 • אם הבעיה היא במשתנה התלוי אז האיום הוא של חוסר מיצוי של תוקף מבנה של תוצאה.

 • תוקף חיצוני

 • מתעסק בבעיות הכללה שקשורות למשתנה חיצוניים במחקר

 • למשל סוג הנבדק (איום אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסויי)

 • או למשל כמו זמן ומקום

דרישת הרלוונטיות ודרישת הבחינות- קישור ליחידה 2

(מופיע לעתים קרובות במבחן)

להזכיר: דרישת הבחינות

 • האם ניתן להעמיד במבחן את השערות החוקר בצורה של קשר סיבתי

 • איך עצם העודה שהגדרו את כל אחד מהמשתנים בהגדרה תצפיתית מוכיח( פירושו) שזה עומד בדרישת הבחינות= ניתן למדוד

שאלה

 • האם מערך המחקר עומד בדירות הבחינות והרלוונטיות?

תשובה מנוסחת היטב

 • הגדרתי תצפיתית את המשתנה שאני רוצה לחקור וברור (= הוכחתי) שזה עומד בדרישת הבחינות כלומר ניתן למדידה

להזכיר: דרישת הרלוונטיות

 • הטענה חייבת להיות מנוסחת כך שהיא תעסוק בקשר הסיבתי בין שני משתנים כך שיהיה אפשר לחשב מתאם סטטיסטי כי קיימת קבוצת השוואה

שאלה

שאלה

 • האם הטענה עומדת במבחן הרלוונטיות

תשובה מנוסחת באופן מלא

 • אם יש יותר מקבוצת ניסוי אחת (מספר קבוצות ניסוי) אז יש לי קבוצת השוואה אחת לשניה ולכן יש אפשרות לחשב מתאם ולכן עומד בדרישת הרלוונטיות.

קשרים בין איומים לסכימת קשר- קישור נוסף ליחידה 2

 • תת הפרק שואל איך מתקשרים האיומים השונים לסכמות הקשר שנלמדו ביחידה 2 (5 מצבים לקשרים סיבתיים)

איומים על חוסר מיצוי (תוקף מבנה) ואיומים על אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסוי (תוקף חיצוני) מתארים קשר מותנה

 • איומים של חוסר מיצוי (תוקף מבנה) ואיומים על אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסוי (תוקף חיצוני) הם תמיד טענות שמתארות קשר מותנה

קשר מותנה

A B בתנאי C

 • A = משתנה בלתי תלוי

 • B = משתנה תלוי

 • C= משתנה תצפיתי מסוים = חוסר מיצוי/אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסוי

 1. או חוסר מיצוי (תוקף מבנה)

 2. או מאפיין מסוים של נבדק= אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסוי (תוקף חיצוני)

 • (למשל כמו ניסוי על גברים בלבד ואז אי אפשר להכליל על נשים (תוקף חיצוני)

איום של ארטיפקטים (תוקף פנימי) ואיום של קונפאונדינג (תוקף מבנה) מתארים קשר מזויף

 • איום של ארטיפקטים (תוקף פנימי) ואיום של קונפאונדינג (תוקף מבנה) מציגים הסבר חלופי ולפיכך הם מתארים קשר מזויף

קשר מזויף

C A (מב"ת)

B (מ"ת)

 • A משתנה בלתי תלוי

 • B משתנה תלוי

 • C= הסבר חלופי = ארטיפקט / קונפאונדינג

 1. משתנה חיצוני= ארטיפקט (תוקף פנימי)

 2. משתנה שהוא חלק אינטגרלי מהתיפעול הניסוי= קונפאונדינג (תוקף מבנה)

השפעות של החזקת קבוע על סוגי התוקף השונים

 • החזקת קבוע = איפוס השונות

א. כשמחזיקים קבוע מחזקים את תוקף מסקנה סטטיסטית

 • כשמחזיקים קבוע מצמצמים את אחד האיומים של תוקף מסקנה סטטיסטית

 • וזאת בגלל שאנחנו מפחיתים את השונות המקרית שהיתה עלולה להיווצר מאותו משתנה

ב. כשמחזיקים קבוע משפיעים או תוקף חיצוני או על תוקף מבנה

 • החזקת קבוע משפיע:

 • או על תוקף חיצוני

 • או על תוקף מבנה

 • לעולם לא על שניהם יחד

 • ההשפעה על כל אחד תלויה באיזה משתנה הוחזק קבוע:

ב- 1 השפעה (החלשה) של תוקף חיצוני וחוסר השפעה על תוקף מבנה

 • אם הוחזק קבוע משתנה שהוא משתנה חיצוני

 • (בדרך כלל המשתנה החיצוני יהיה קשור למאפיין של נבדק)

 • אז נוצר איום של אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסוי,

 • ולכן אנחנו מחלישים את התוקף החיצוני

 • אבל במקרה זה אין כל השפעה על תוקף מבנה.

 • אין השפעה על תוקף מבנה כי

 • תוקף מבנה מתעסק במשתנים של המחקר התלוי והבלתי תלוי

 • הקבוע מדבר על מאפין חיצוני- נבדק או פרוצדורה

 • ותוקף מבנה לא מתעסק בכלל במשתנים חיצונים

ב- 2 השפעה על תוקף מבנה (חוסר מיצוי- החלשה/ קונפאונדינג- חיזוק) וחוסר השפעה על תוקף חיצוני

 • כשמחזיקים קבוע משתנה שקשור לאחד מהמשתנים במחקר: התלוי או הבלתי תלוי

 • אז אנחנו משפיעים על תוקף מבנה

 • אבל אין כל השפעה על תוקף חיצוני

ההשפעה של החזקת קבוע על תוקף מבנה היא דו כיוונית (נעשית בשני אופנים

 • אם החזקנו קבוע (למשל כשהשתמשנו רק במשתנה תצפיתי אחד (או של התלוי או של הבלתי תלוי)

 • למשל סיפור רקע, שהוא חלק מהמניפולציה, אם הוא משותף לכל הקבוצות פירושו שהחזקנו אותו כקבוע.

מצד אחד נוצר איום של חוסר מיצוי- החלשה של תוקף מבנה:

 • כי לא ניתן להכליל את ההגדרה התצפיתית הנוכחית (למשל סיפור רקע) להגדרות תצפיתיות אחרות, או לסיפורי רקע שונים,

 • ולכן החלשנו את תוקף מצד אחד

מצד שני חיזקנו את תוקף המבנה - מנענו קונפאונדינג

 • זה שהחזקתי קבוע אז מנעתי מאותו משתנה להיות הסבר חלופי כלומר מנעתי קונפאונדינג וכך חיזקנו את תוקף מבנה

 • כי סיפור הרקע לא יכול להיות הסבר חלופי (מנענו קונפאונדינג)

דוגמת הקפה

 • אפשר להחזיק קבוע את סוג הקופאין (= אותו סוג קפה ואז מתפעלים כוס אחת/ שתי כוסות)

מצד אחד- החלשה של תוקף מבנה (חוסר מיצוי)
 • מצד אחד יצרנו את האיום של חוסר מיצוי (כי אי אפשר להכליל את הממצאים לקפה אחר)

 • כלומר החלשתי את תוקף המבנה

מצד שני - חיזוק תוקף מבנה (מניעת קונפאונדינג)
 • זה שכל הקבוצה קיבלה את אותו סוג קפה אומר שמנענו מסוג הקפה להיות הסבר חלופי לתוצאות

 • כלומר מנעתי מסוג הקפה להיות קונפאונדינג ובכך חיזקתי את תוקף המבנה

ג. כשמחזיקים קבוע מחזקים את התוקף פנימי (במיקרה שלא היתה הקצאה מקרית)

 • כאשר מחזיקים קבוע את תנאי ניסוי או פרוצדורה -כמשתני חיצוני אז אנחנו מחזקים את התוקף הפנימי מכיוון שאז אנחנו מבטלים את אחד הארטיפקטים אבל זאת בתנאי שלא נעשתה הקצאה מיקרית

לדוגמא

א.

 • אם החזקנו את מקום הניסוי קבוע אז ביטלנו את ארטיפקט היסטוריה מקומית

ב.

 • אם החזקנו קבוע את זמן הניסוי אז ביטלנו את ארטיפקט היסטוריה

ג.

 • אם החזקנו קבוע את זמן הניסוי אז ביטלתי ארטיפקט בשילה

וכד'

 • כלומר בכל אחד מהמקרים שביטלתי ארטיפקט אנחנו מחזקים את התוקף הפנימי

ההשפעה של החזקת קבוע של מאפיין של נבדק

(מופיע במבחן לעתים קרובות)

 • תלוי בסוג ההקצאה שנעשתה במחקר (מקרית/ לא מקרית)

 • אם לא נעשתה הקצאה מיקרית אנחנו מחזקים את התוקף הפנימי

 • אם כן נעשתה הקצאה מיקרית אין השפעה על תוקף פנמימ

אם לא נעשתה הקצאה מיקרית

 • אם לא נעשתה הקצאה מקרית והחזקנו מאפיין של נבדק אז אנחנו מונעים מהמאפיין של הנבדק להיות הסבר חלופין

 • ולכן אנחנו מצמצמים ארטיפקט של ברירה (סלקציה)

 • ולכן אנחנו מחזקים את התוקף הפנימי

כאשר כן נעשית הקצאה מיקרית

 • כאשר כן נעשית הקצאה מקרית והוחזק מאפיין כולשהו של נבדק אז

 • הדבר לא משפיע על תוקף פנימי.

הסבר

 • אם כן נעשתה הקצאה מקרית אז אנחנו מניחים מראש שלא היו הבדלים בין הקבוצות בשום מאפיין של נבדק

 • וזאת ללא קשר שהחזקתי קבוע מאפיין כולשהו של נבדק (כי מתחילה לא קיים ארטיפקט של ברירה- לפי ההנחה שלנו אין הבדלים בין הקבוצות)

ד. ההשפעות שיש להחזקת קבוע על מערך מחקר מתאמי

 • מערך מתאמי זהו מערך שהמשתנה הבלתי תלוי לא מופעל אלא נמדד

 • לפיכך במערך מחקר מתאמי, בהכרח, לא עושים הקצאה מקרית

 • וזאת בגלל שההשתיכות הקבוצתית תלויה בערך הספציפי שמקבל כל נבדק במשתנה הבלתי תלוי

 • ולכן במערך מחקר מתאמי לא ניתן להסיק על סיבתיות מהסיבה שבהכרח, קיים ארטיפקט של ברירה

 • כלומר קיימים הסברים חלופים ממשתנים חיצונים שקשורים למאפיינים של נבדק שעלולים ליצור שונות שיטתית טעותית ולהסביר באופן חלופי את התוצאות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה