יום שישי, 3 באפריל 2009

שיטות מחקר א: יחידה 6 - חלק ח' שאלות ותשובות

תשובות לשאלות בחוברת העבודה- יחידה 6

שאלה 1 עמוד 15

סעיף א'

 • מב"ת תיאורטי: מידת ההשתתפות בתוכנית הדרכה לשיפור השירות

 • מב"ת תצפיתי: מידת ההשתתפות בתוכנית הדרכה

 • ערכיו: משתתף/ לא ממשתף

 • הערה: המב"ת התיאורטי לא תמיד שונה מהמב"ת התצפיתי

סעיף ב'

 • מ"ת תיאורטי: רמת השירות

 • מ"ת תצפיתי 1: הערכת ממונה של הרוקח את איכות השירות של הרוקח

 • מ"ת תצפיתי 2: הערכת שני עמיתיים לעבודה את איכות השירות של הלקוח

 • ערכיו: אין ערכים למ"ת כי לא אמרו לנו איך מדדו

 • הערה: סעיפים א+ב הם תמיש שני שאלות ראשונות במבחן (8 נקודות)

סעיף ג'

 • ( שואלים האם נעשתה הקצאה מקרית או לא נעשתה הקצאה מקרית- נעשתה= R)

 • שתי קבוצות ניסוי = שתי שורות

 • O = מדידת אחרי של המשתנה התלוי

 • אותו O בשני המקרים כי מדדו אות זמן

 • X1 ו X2 שני ערכים שונים של המשתנה הבלתי תלוי (המניפולציה)

R X1 O

R X2 O

סעיף ד'

ברירה

 • לא קיים ארטיפקט של ברירה:

 • מכיוון שנעשתה הקצאה מקרית, אנחנו מניחים שלא היו הבדלים בין הקבוצות בשום מאפיין של נבדק

 • ולכן שום מאפין של נבדק לא יכול ליצור שונות שיטתית טעותית.

היסטוריה

 • לא קיים ארטיפקט של היסטוריה

 • סביר להניח (כל עוד לא נאמר אחרת) שלא היו הבדלים בין הקבוצות בזמן הניסוי

 • ולכן זמן לא יכול ליצור הסבר חלופי כולשהו

בשילה

 • לא קיים ארטיפקט בשילה

 • לא נאמר שהיו הבדלים בין הקבוצות במשך הזמן של הניסוי

 • ולכן אורך המחקר לא יכול שונות שיטתית טעותית

היסטוריה מקומית

 • קיים ארטיפקט של היסטוריה מקומית

 • לפי המניפולציה אפשר לדעת שהם היו במקומות שונים:

 • אפשר להניח שעשו את הניסוי במקומות שונים: אחת השתתפה בתוכנית הדרכה ואחת לא

 • ולכן מקום הניסוי עלול ליצור שונות שיטתית טעותית

 • כי יכול היה להתרחש אירוע מקומית באחד המקומות

 • ולכן עשוי להיות הסבר חלופי

 • ולכן קיים ארטיפקט של היסטוריה מקומית

סעיף ה'

1

 • מדובר על הבדלים במשקל בין הקבוצות

 • משקל זהו משתנה חיצוני שהוא מאפיין כולשהו של נבדק

 • הבדלים בין הקבוצות מדובר על ארטיפקט של ברירה, שזה איום על תוקף פנימי

2

 • (בודקים האם המאפיין הוא רלוונטי למשתנה התלוי במחקר)

 • סביר להניח שהבדלים בממוצע המשקל הוא לא רלוונטי למשתנה התלוי במחקר לרמת השרות

 • ולכן לא יכול ליצור הבדלים בשונות שיטתית טעותית

 • ולכן לא קיים ארטיפקט של ברירה.

סעיף ו'

1

 • מדובר על תוקף מבנה

 • מדובר על איום של חוסר מיצוי תוקף של סיבה (של המשתנה הב"ת)

 • כי אומרים שבגלל שלקחו תוכנית הדרכה ספציפית, כלומר משתנה תצפיתי אחד למשתנה בלתי תלוי תאורטי אז לא ניתן להכליל את התוצאות עבור כל עולם התוכן של המשתנה בלתי תלוי תיאורטי- כלומר לתוכנית הדרכה אחרת.

2

 • לא מדובר על קונפאונדינג

 • זה לא קונפאונדינג כי לא מציעים פה הסבר חלופי

 • אין טענה שהבלתי תלוי התצפיתי שלנו (מניפולציה- קורס) בדק משתנה תיאורטי נוסף

 • (אלא יש פה טענה שניתן להכליל את בקשר סיבתי רק עבור סוג ותכנית ההדרכה הספצפית ולא על תוכנית אחרת)

3

 • קשר מותנה

A B בתנאי C

 • A = מב"ת = השתתפות בתוכנית ההדרכה

 • B = מ"ת = רמת השירות

 • C = תוכנית הדרכה ספציפית שהשתמש החוקר

סעיף ז' (גם חשוב)

 • קיימת החלה לתוקף המבנה של תוצאה

 • הסברתי באיור ס - 6 - 2:

 • הבלתי תלוי לא השפיע על רמת השירות כפי שנמדדה על ידי הערכת שני עמיתים

 • הבלתי תלוי כן השפיע על רמת השירות כפי שנמדה בהערכת ממונה

 • (תוקף מבנה של תוצאה פירושו האם משתנים תצפיתיים של המשתנה התלוי התיאורטי מושפעים באותה מידה על ידי הבלתי תלוי)

 • הבלתי תלויים השונים לא היו מושפעים באותה מידה

 • ולכן קיים איום מסוג חוסר מיצוי של תוצאה

 • וזאת כי ניתן להכליל את הקשר הסיבתי רק עבור רמת שירות שנבדקה באמצעות ממונה

 • ולא ניתן להכליל על רמת השירות שנבדקת לפי עמיתיים

 • ולכן קיימת פה החלשה לתוקף המבנה של התוצאה.

סעיף ח'

 • מחשבים את המתאם בין שני תצפתיים של אותו משתנה תלוי תיאורטי (רמת שירות

 • זוהי בדיקה מסוג תוקף מתכנס

 • (כי בודקים את המתאם בשתי שיטות שונות לבדיקת אותו דבר- רמת שירות)

 • תוצאה רצוי זה לקבל מתאם גבוהה בין שתי השיטות שאמורות לבדוק את אותה תכונה

 • תוצאה לא רצויה (שהתקבלה) זה שלא התקבל מתאם או התקבל מתאם נמוך פירושו תוקף מתכנס נמוך

 • בגלל שקיבלנו תוקף מתכנס נמוך זוהי החלשה לתוקף המדידה של המשתנה התלוי.

סעיף ט'

1

 • לא מסכים עם טענתו של החוקר

 • (אופרציונליזם מרובה זה שימוש בטכניקות שונות לבדיקת אותו מבנה תיאורטי, כלומר שימוש במספר הגדרת אופרציונליות שונות)

 • (באופרציונליזה מרובה מדובר על מדידות שונות, ולא על מדידה של אותה שיטה מספר פעמים)

 • לא נאמר שהמניפולציה נעשתה כמה פעמים

 • וגם אם היה נאמר שהמניפולציה היתה נעשית כמה פעמים עדיין זה לא אופרציונליזם מרובה כי מדובר באותה שיטה

2

 • נעשה שימוש באופרציונליזם מרובה עבור המשתנה התלוי

 • עבור המשתנה הבלתי תלוי

 • הפעלת מניפולציה אחת- משתנה בלתי תלוי

 • כלומר משתנה בלתי תלוי הופעל פעם אחת

 • למשתנה הבלתי תלוי היה תצפיתי אחד

 • כלומר הגדרה אופרציונלית אחת

 • עבור המשתנה התלוי

 • למשתנה התלוי השתמשנו בשני תצפיתיים שונים

 • כלומר השתמשנו בשני הדרות אופרציונליות שונות

 • ולכן במקרה זה יש כן הדגמה לאופרציונליזם מרובה עבור המדידה של המשתנה התלוי של המחקר (רמת שירות)

סעיף י'

1

 • זוהי טענה של ארטיפקט תחרות מפצה שזה איום על תוקף פנימי

 • הנבדקים בקבוצת הביקורת ידעו על הניסוי וידעו שהקבוצה הראשונה מקבלת תוכנית הדרכה

 • חברי קבוצת הביקורת ניסו להתחרות ולהתעלות על עצמם, ולהוכיח שהם מסוגלים גם ללא תוכנית ההדרכה לתת שירות טוב

 • וזהו דבר שיכול להסביר מדוע לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות בהערכת עמיתים

3

 • תנאי הכרחי לתחרות מפצה זה לא רק מעבר מידע אלא גם שקבוצת הביקורת תחשוב שקבוצת הניסוי קיבלה יחס מועדף כולשהו

 • וכיוון שנאמר שלא נמצא הבדל בתשובה לאלשה לאיזו קבוצת ניסוי היית מעדיף להיות

 • אז זה אומר שלפי תפיסת הנבדקים לא היתה קבוצה מועדפת יותר

 • ולכן לא יוצר ארטיפקט תחרות מפצה במקרה זה.

שאלה 2 עמוד 16

סעיף א'

 • מב"ת תיאורטי: מידת ההימצאות במצב הומוריסטי

 • מב"ת תצפיתי: צפיה בסרטים שונים הנבדלים ברמת ההומור

 • ערכים:

 • גשש- הומור גבוהה

 • סדרת טלוויזיה- הומור בינוני

 • הרצאה רצינית- הומור נמוך

סעיף ב'

 • מ"ת תיאורטי: יכולת עמידה בלחץ

 • מ"ת תצפיתי: מס השיות שנבדק החזיק ידו במים קפואים

 • ערכים: מאפס ועד בכלל

סעיף ג'

 • נעשתה הקצאה מקרית

 • R

 • R

 • R

 • לא היתה מדידה לפני התלוי

 • ערכים שונים לבלתי תלוי: X1 , X2 , X3

R X1 O

R X2 O

R X3 O

 • R = הקצאה מקרית

 • Xים = ערכים שונים של הבלתי תלוי

 • Oים מדידה אחרי של הבלתי תלוי

 • (לא צריך O1,O2,O3 מכיוון שזהו כלי מדידה משותף לשלושת הקבוצות)

סעיף ד'

 • איום על תוקף פנימי, ארטיפקט היסטוריה

 • X1 - יום חם

 • X2 , X3 - יום רגיל

 • היו הבדלים בקבוצות בזמן עריכת הניסוי

 • הזמן יצר הבדלים בטמפטורה שעלולים להוות הסבר חלופי

 • כלומר ליצור שונות שיטתית טעותית

 • וזה הבדלים בזמן= ארטיפקט היסטוריה

 • שזהו איום על תוקף פנימי

סעיף ה'

1

 • עיסוק של נבדק= מאפין של נבדק= קשור לבדיקה כולם היו סטודנטים

2

 • למעשה השאלה שואלת כיצד החזקת קבוע של עיסוק הנבדקים (איפוס השונות) משפיעה על סוגי תוקף שונים

השפעה של החזקת הקבוע על תוקף מסקנה סטטיסטית

 • מחזק את תוקף מסקנה סטטיסטית

 • וזאת בגלל שאנחנו מפחיתים את השונות המקרית שהיתה עלולה להיוצר מהמשתנה עיסוק של נבדקים

 • זה צמצם את האיום של: "הטרוגניות מקרית של נבדקים)- כי כולם סטודנטים ולכן השונות המקרית קטנה (סוג עיסוק לא יכול ליצור שונות מקרית כי הוא קבוע)

 • ולכן חיזקנו את תוקף מסקנה סטטיסטית

השפעת הקבוע על תוקף מבנה

 • תוקף מבנה לא מושפע

 • תוקף מבנה מתעסק במשתנים של המחקר התלוי והבלתי תלוי

 • הקבוע מדבר על מאפין של נבדק שזהו משתנה חיצוני

 • ולכן תוקף מבנה לא מתעסק בכלל במשתנים חיצונים

השפעת החזקת הקבוע על תוקף חיצוני

 • קיימת החלשה של תוקף חיצוני

 • כיוון שהחזקתי את סוג העיסוק קבוע שזהו משתנה חיצוני

 • כלומר לקחנו רק סטודנטים

 • אז נוצר איום של אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסוי

 • כי יכול להיות שהקשר הסיבתי תקף כאשר מדוברים וסטודנטים אבל לא ניתן להכליל את ממצאי המחקר גם עבור אוכלוסיות אחרות (כלומר עיסוקים אחרים שהם לא סטודנטים)

 • כלומר קיימת החלשה של תוקף חיצוני

השפעת החזקת הקבוע על תוקף פנימי

 • תוקף הפנימי לא מושפע

 • מכיון שנעשתה הקצאה מקרית אז מראש לא קיים ארטיפקט של ברירה

 • בגלל שאני מניח שאין הבדל בין הקבוצות בשום מאפיין של נבדק

 • וזאת ללא קשר לעבודה שסוג העיסוק הוחזק כקבוע

 • ולכן תוקף פנימי לא הושפע

סעיף ו'

1

 • מדובר על שונות מקרית

 • כי אומרים שהיו הבדלים בתוך כל קבוצה

 • כלומר בתוך כל קבוצה היו נבדלים בעלי ערכים שונים במשתנה התלוי

2

 • תוקף פנימית מדבר על שונות שיטתית טעותית

 • (כלומר לא הבדלים בתוך הקבוצות אלא הבדלים בין הקבוצות)

3

 • לא

 • מדובר בשני סוגים שונים של שונויות

 • חוקר ב' מדבר על שונות מקרית

 • תוקף פנימי מתעסק בשונות שיטתית טעותית

 • ולכן טענתו לא נכונה

סעיף ז'

1

 • שונות שיטתית (הבדלים בין קבוצות)

2

 • מדובר בתוקף מבנה באיום של קונפאונדינג

 • הטענה היא שבעקבות המניפולציה, בעקבות התפעול הניסוי (כלומר חלק אינטגרלי מהמשתנה הבלתי תלוי התצפיתי- צפיה בסרטים שונים) נוצרו הבדלים בין הקבוצות

 • ההבדלים שנוצרו הם לא רק במשתנה הבלתי תלוי התיאורטי (הומור) אלא גם במשתנה תיאורטי אחר (רמת ענין)

 • דבר שעלול שונות שיטתית טעותית

 • ולהוות הסבר חלופי

 • (כלומר צפיה בסרטים בודקים לא רק את ההומור אלא מרכיב של משתנה נוסף, במילים אחרות המניפולציה כללה מרכיבים לא רלונטיים)

 • ולפיכך מדובר בקונפאונדיג ולא בארטיפקט

 • (ארטיפקט משתנה חיצוני ולא בעקבות המניפולציה)

3

 • מדובר בקונפאונדינג

 • לא מדובר בארטיפקט כי כאן לא מדובר במשתנה חיצוני

 • זה קונפאונדינג כי המניפולציה יצרה משתנה חלופי (איום על תוקף מבנה)

4

 • התוצאות שהתקבלו: X3

 • מסקנות חוקר ב':

X3

 • ניתן לאמר שגם אם חוקר ב' צודק אז הוא צודק באופן חלקי

 • אם חוקר ב' צודק אז זה יכול להסביר מדוע הזמן של קבוצה X3 קטן יותר מהזמן של קבוצותX1 ו X2

 • אבל יש קושי להסביר מדוע היה הבדל בין הקבוצות X1 ו X2

 • החוקר טוען שלא היו הבדלים במידת העניין בין שני קבוצות אלה (X1 ו X2)

 • ולכן הוא לא יכול להסביר מדוע בכל זאת התקבלו בין קבוצות אלה (X1 ו X2) הבדלים במספר השיניות שהחזיקו את היד בתוך המים

סעיף ח'

1

 • לא היו מתקבלים הבדלים במשתנה התלוי התצפיתי

 • כלומר במשך הזמן הממוצע שנבדקים מחזקים את ידם במים הקפואים

2

 • תוקף חיצוני, איום אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסויי

 • העובדה שהמחקר נערך על סטודנטים לא ניתן להכליל את ממצאיה מחקר גם עבור אוכלוסיות אחרות (במקרה שלנו, בוגרים שאינם סטודנטים)

3

 • לערוך ניסוי חדש עם בוגרים שאינם סטודנטים ועם אותם 3 קבוצות ניסוי

 • אם יתקבלו הבדלים דומים בין הקבוצות במשתנה התלוי אז זה לא תומך בטענתו של חוקר ב'

 • אם לא יתקבלו הבדלים בין הקבוצות אז זה היה תומך בטענות של חוקר ב'

4

 • קשר מותנה

A B בתנאי C

 • A = משתנה בלתי תלוי (מצב הומוריסטי)

 • B = משתנה תלוי (התמודד עם מצב לחץ)

 • C= מדובר בסטודנטים

סעיף ט'

 • מקור אפשרי זה משך הזמן

 • יתכן שהיו הסחות דעת אצל המתזמן (בודק הזמן), החוקר לא שם לב ולא לחץ על הזמן באופן נכון

 • (הבדל בטמפרטורה זוהי טעות שיטתית ולא טעות מקרית)

סעיף י'

1

 • החוקר רוצה לבדוק את המשתנה מצד הומור, כלומר עד כמה הנבדקים נמצאים במצב הומוריסטי

 • בדיקה זו נקראת בדיקת מניפולציה (יחידה 3 - תוקף מבנה)

 • המטרה לוודא שהמניפולציה עבדה כמו שצריך

2

 • בעקבות הסרטים השונים נוצרו הבדלים בין הקבוצות במצב ההומור

 • תוצאה רצויה

 • אלא שצפו במערכון של הגשש גם ידרגו את הסרט בממוצע כמשעשע יותר מאילו שצפו בסדרת הטלוייזיה ולבסוף אלא שצפו בהרצאה רצינית

 • תוצאה לא רצויה

 • אם לא ימצא הבדלים בין הקבוצות בתשובה לשאלה עד כמה סרט זה משעשע

שאלה 3 עמוד 17

סעיף א'

מב"ת תיאורטי: מידת ההסתגלות לגירוי

מב"ת תצפיתי: משך החשיפה לילקוט שחור המוקרן על גבי שקופית

ערכים: 5 שניות, 15 שניות, 25 שניות, 35, שניות.

סעיף ב'

מ"ת תיאורטי 1: מידת החיבה כלפי הגירוי

מ"ת תצפיתי1: דירוג הנבדק את מידת החיבה שחש כלפי הגירוי

ערכים: מ 1= כללי לא, ועד 7 = מוכר מאוד

מ"ת תיאורטי 2: מידת המוכרות כלפי הגירוי

מ"ת תצפיתי1: דירוג הנבדק את מידת המוכרות

ערכים: מ 1= כלל לא ועד 7 = מוכר מאוד

סעיף ג'

R X1 O

R X2 O

R X3 O

R X4 O

 • R פירושו שנעשתה הקצאה מקרית

 • Xים אילו הם הערכים השונים של המשתנה הבלתי תלוי

 • O זה המדידה אחרי של המשתנים התלויים

 • (זה שיש שני משתנים תלויים זה לא O שונה כי הם נמדדו באותו זמן)

סעיף ד'

איום של היסטוריה

 • אין איום של היסטוריה

 • כל קבוצה חולקה לשניים: בוקר וערב

 • כלומר בתוך כל קבוצה היו נבדקים שעשו את הניסוי בבוקר והיו שעשו את הנבדקים בערב

 • אבל לא היו הבדלים בין הקבוצות בזמן עריכת הניסוי.

איום של היסטוריה מקומית

 • יש איום של היסטוריה

 • כל קבוצה עשתה את הניסי בחדר ניפרד

 • ולכן היו הבדל בין הקבוצות במקום הניסוי

 • יתכן שהתרחש אירוע מקומי שעלו להוות הסבר חלופי לתוצאות

 • ולכן קיים ארטיפקט של היסטוריה.

איום של סלקציה (ברירה)

 • אין איום של ברירה

 • כיוון שנעשתה הקצאה מקרית

 • מניחים שלא היו הבדלים מראש בין הקבוצות במאפיין כלשהו של נבדק

סעיף ה'

1

 • ילקוט שחור שייך לפרוצדורה ולא לאפיון של נבדק

2

 • (אנחנו שואלים מה הקבוע?

 • האם מדידה של המשתנה שהוא חלק מהתפעול הניסויי?

 • או האם משתנה חיצוני (כמו אפיון של נבדקים, תנאים של ניסוי- זמן מקום)

 • ילקוט שחור זהו חלק מהתפעול הניסוי, כלומר חלק מהמניפולציה (כתבנו בב"ת התצפיתי)

 • ולכן ילקוט שחור לא משפיע על תוקף פנימי ותוקף חיצוני

תוקף מסקנה סטטיסטית

 • חיזוק לתוקף מסקנה סטטיסטית

 • החזקנו קבוע ילקוט שחור

 • ולכן סוג הגירוי לא יכול להיות שונות מקרית

 • כלומר לא יכול להוות שונות מקרית

 • כלומר לא יכול ליצור הבדלים בתוך הקבוצה

 • ולכן הפחתתי את הרעשים בניסוי

 • ובכך חיזקתי את תוקף מסקנה סטטיסטית

3

 • כן, עובדה זו מחזקת את תוקף המבנה מחד ומחלישה אותו מאידך

 • מצד אחד החלשה של תוקף מבנה- איום של חוסר מיצוי

 • נוצר פה האיום של חוסר מיצוי

 • וזאת בגלל שאי אפשר להכליל את הקשר הסיבתי גם לסוגי גירוים שונים מעבר לילקוט שחור

 • מצד שני חיזקתי את תוקף המבנה- מניעת קונפאונדינג

 • מנענו מסוג הגירוי להוות הסבר חלופי לתוצאות

 • כלומר מנעתי אפשרות לקונפאונדינג ובכך חיזקתי את תוקף המבנה

סעיף ו'

1

 • תוקף מבנה מסוג קונפאונדינג

 • משתנה בלתי תלוי תצפיתי כולל בתוכו מרכיבים ממשתנה תיאורטי אחר, לא רלוונטי.

 • זהו איום על תוקף מבנה מסוג קונפאונדינג

 • קונפאונדינג אומר שבעקבות המניפולצי (משך זמן החשיפה) נוצרו הבדלים בין הקבוצות לא רק במשתנה הבלתי תלוי התיאורטי הרצוי (רמת הסתגלות) אלא גם במשתנה תיאורטי אחר, לא רלוונטי (רמת התעייפות)

 • דבר אשר עלול ליצור שונות שיטתית טעותית ולהוות הסבר חלופי לתוצאות.

2

 • (ניסוי חוזר)

 • לשנות מניפולציה תוך כדי זה שמחזיקים קבוע את המשתנה המתערב (רמת עיפות)

 • כלומר כדי שנוכל לבדוק את הטענה נצטרך משתנה תצפיתי אחר

 • כלומר למצוא דרך אחרת לבדוק רמת הסתגלות (לא חשיפה לגירוי) כך שאני אחזיק קבוע את רמת ההתעיפות- כלומר את המשתנה התיאורטי המתערב

 • קונפאונדינג לא ניתן לבדוק תוך כדי הניסוי הנוכחי)

3

 • אם נעשה את הניסוי מחדש, נשנה מניפולציה, ואז נבדוק הבדלים בין הקבוצות במשתנים התלויים

 • אם לא נמצא את ההבדלים בין הקבוצות במשתנים התלויים אז זה תומך בטענה של חוקר ב

 • אם בשינוי המניפולציה ישמרו ההבדלים בין הקבוצות אז זה לא תומך בטענת חוקר ב'

סעיף ז'

תוקף פנימי

 • תוקף פנימי לא מושפע

 • היו נבדקים מרמות השכלה שונות

 • אבל כיוון שנעשתה הקצאה מקרית

 • אז רמת ההשכלה במחקר הנוכחי יכולה ליצור הבדלים בתוך קבוצות- שונות מקרית

 • אבל רמת ההשכלה לא יכולה ליצור הבדלים בין הקבוצות- שונות שיטתית טעותית

 • ולכן העובדה שהיו נבדקים מרמות השכלה שונות לא משפיע על תוקף פנימי

תוקף מסקנה סטטיסטית

 • החלשה של תוקף מסקנה סטטיסטית

 • רמת השכלה יוצרת שונות מקרית

 • כלומר גדל האיום של הטרוגניות מקרית של נבדקים

 • כי הקבוצה יותר הטרוגנית- מכילה רמות השכלה שונות

 • הדבר מגדיל רעשים בניסוי ומקטין את הסיכוי לזהות את ההשפעה של הבלתי תלוי על התלוי

 • ולפיכך מחליש את תוקף מסקנה סטטיסטית.

תוקף חיצוני

 • חיזוק של תוקף חיצוני

 • נבדקים בעלי רמות השכלה שונות

 • צמצום אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסויי

 • כי עכשיו אפשר להכלי את הקשר הסיבתו עבור נבדקים עם רמות השכלה שונות

 • לפיכך צמצמנו את האיום אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסוי וחיזקנו את התוקף החיצוני

סעיף ח'

1

 • מין = מאפיין של נבדק

 • כלומר זהו איום על ל תוקף פנמי, מבטא ארטיפקט של ברירה

2

(הכוונה היא לעשות משהו במחקר הנוכחי)

 • צריך לעשות את הניתוח הסטטיסטי בנפרד לכל מין

 • (כלומר לבדוק הבדלים בין הקבוצות לכל מין בניפרד

 • גברים לחוד

 • נשים לחוד

3

 • אם בדקנו את שתי קבוצות הנשים

 • ועדיין התקיימו הבדלים בין הקבוצות בחיבה, אז לא מין יצר את מידת החיבה

 • אם לא יתגלו הבדלים בין הקוצות לאחר החלוקה לפי מין אז יכול להיות שאכן מין הוא זה שיצר את ההבדלים והדבר תומך בטענת חוקר ב'

סעיף ט'

1

 • החוקר הפך את מה שהיה קבוע (סוג גירוי לצבע) למשתנה בעל שונות שיטתית רצוי

 • כלומר החוקר הוסיף משתנה תצפיתי בלתי תלוי נוסף

 • (משתנה 1= ילקוט שחור

 • משתנה 2 = ילקוט אדום)

2

 • השפעה על תוקף מבנה, צמצום חוסר מיצוי

 • כי עכשיו אפשר להכליל בניסוי ילקוט שחור ואדום

 • כלומר צמצמנו את חוסר המיצוי

 • והגדלנו את תוקף המבנה של סיבה (מב"ת)

סעיף י'

1

חוקר ה':

 • מדובר על תוקף חיצוני על האיום אינטראקציה בין ברירה לטיפול הניסויי

 • הטענה היא שאי אפשר להכליל לאוכלוסיות אחרות (אם אין דגימה משפיע על תוקף חיצוני)

 • המדגם לא מיצג מדגם אוכלוסייה, אלא שהמדגם תקף רק לסוג האוכלוסייה שמדדנו.

2

חוקר ב'

 • אומר שמכיוון שהמשתנה משותף לכל האנשים בעולם אז אין שונות באוכלוסייה

 • אז גם אם הדגימה לא מקרית עדיין המדגם, בהכרח, מייצג את כלל האוכלוסייה (= כלומר אין שונות)

 • וכל מדבר שניקח מייצג את האוכלוסייה ולכן לא קיים האיום שמדבר עליו חוקר ה'

סעיף יא'

 • הסבר באיור ס - 6 - 3 א''

 • אין השפעה על תוקף מבנה של תוצאה

 • וזאת כיוון שמדובר על שני מבנים תיאורטי שונים

 • והתוצאה של אחד מבנה תיאורטי אחד לא משפיע על המבנה התיאורטי של התוצאה של השני

 • (יכול להיות חקר מתאמים)

סעיף יב'

1

[זוהי לא בדיקת מניפולציה: בדיקת מניפולציה זוהי דרך נוספת לבדוק את הבלתי תלוי (מידת ההסתגלות) כלומר לבדוק את מידת החיבה כלפי הגירוי (כלומר דרך נוספת) ולכן זזוהי לא בדיקת המניפולציה]

זוהי בדיקה מסוג תוקף מתכנס

 • זוהי דרך נוספת למדוד משתנה תלוי

 • נוסף עוד תצפיתי למשתנה תלוי תיאורטי 1 (שזה מסר הילקוטים שנלקחו על ידי כל קבוצה)

2

 • שיהיה מתאם חיובי בין 2 התצפיתיים:

 • כלומר בין הקבוצה שדירגו את החיבה לילקוט השחור כגבוהה תהיה כמות גדולה יותר של ילקוטים שחורים שיבחרו, וכד'

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה